Jouw winkelwagen

Algemene voorwaarden

NASH — kruidenierswinkel met thuis- en kantoorbezorging in Nederland.

Bestel nu online.

De volgende definities zijn van toepassing onder deze voorwaarden:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst volgens welke een consument goederen koopt in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen worden verstrekt door een ondernemer of een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer;

2. De periode van geldopname: de periode waarin de consument het recht van weigering kan uitoefenen;

3. Consument: een persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

6. Duur van de overeenkomst: een overeenkomst die geldt voor de reguliere levering van goederen, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel, inclusief e-mail, waarmee een consument of ondernemer informatie die aan hem persoonlijk is gericht, kan opslaan, zodat toekomstige raadpleging of gebruik tijdens de periode georiënteerd is, het doel waarvoor de informatie is bedoeld en die ongewijzigd toestaat reproductie van opgeslagen informatie;

8. Herroepingsrecht: het vermogen van de consument om de overeenkomst op afstand tijdens de afkoelingsperiode te beëindigen;

9. Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer en een consument in het kader van een georganiseerd systeem van verkoop op afstand van goederen, op grond waarvan tot het sluiten van een overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk. gebruik een of meer methoden voor communicatie op afstand;

11. Standaard annuleringsformulier: Europees standaard annuleringsformulier.

12. Communicatietechnologie op afstand: betekent dat deze kan worden gebruikt om een contract aan te gaan.

Artikel 2 — Persoonlijkheid van de ondernemer

Naam van de ondernemer: NASHONLINE

Adres: Westduinweg 124-A 2583AC Den Haag

E-mailadres: info@nashonline.nl

KvK-nummer: 67301800

BTW-identificatienummer: NL002470321B69

Artikel 3 — Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk voorstel van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, komt de tekst van deze algemene voorwaarden voor de consument beschikbaar. Indien dit niet mogelijk is binnen redelijke grenzen, zal voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst op afstand worden vermeld dat de algemene voorwaarden door de ondernemer kunnen worden onderzocht en zij zullen zo spoedig mogelijk op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, in afwijking van het vorige lid en voorafgaande aan het tot stand komen van de overeenkomst op afstand, kan de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument worden verstrekt in elektronische vorm, zodat de consument op eenvoudige wijze op een vaste gegevensdrager kan worden opgeslagen. Indien dit niet binnen redelijke grenzen mogelijk is, zal dit worden aangegeven voordat een overeenkomst op afstand wordt aangegaan, waarbij de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden gelezen en zij op verzoek van de consument kosteloos langs elektronische weg of anderszins kunnen worden toegezonden.

4. In geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden, kan de consument altijd verwijzen naar de toepasselijke bepaling die voor hem het meest voordelig is.

Artikel 4 — Aanbieding

1. Indien een voorstel een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit expliciet in het voorstel vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om de consument in staat te stellen het aanbod correct te evalueren. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze de ware weergave van de aangeboden goederen. Kennelijke fouten of fouten in het voorstel binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 — Overeenkomst

1. De overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de relevante voorwaarden voldoet.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de ontvangst van de acceptatie onmiddellijk langs elektronische weg. Hoewel de ondernemer de ontvangst van deze acceptatie niet heeft bevestigd, kan de consument het contract opzeggen.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om elektronische gegevensoverdracht te waarborgen en een veilige internetomgeving te bieden. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.

4. De ondernemer kan zich — binnen wettelijke kaders — op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het betrouwbaar aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om geen overeenkomst aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd de bestelling of het verzoek te weigeren dan wel aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk aan de aflevering van het product, de dienst of digitale inhoud de volgende informatie aan de consument verstrekken, schriftelijk of op een zodanige wijze dat de consument deze op een betaalbare manier kan opslaan op een betrouwbare drager:

a. het adres van het bezoek aan de instelling van de ondernemer, waar de consument kan klagen;

b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke verklaring over de uitsluiting van het herroepingsrecht;

c. informatie over de garanties en de bestaande service na aankoop;

d. prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, verzendkosten; en wijze van betaling, aflevering of implementatie van een overeenkomst op afstand;

e. eisen voor beëindiging van het contract, indien de looptijd van het contract langer is dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. als de consument het recht heeft om het product in te trekken, het voorbeeldformulier voor opname.

g. In het geval van een uitgebreide transactie is de positie in de vorige alinea alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 — Recht van weigering

1. U hebt het recht om het contract voor de aankoop van goederen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te beëindigen.

2. De termijn van 14 dagen begint op de dag dat u het product heeft ontvangen. We kunnen weigeren om voor verschillende producten met verschillende levertijden te bestellen.

Je toewijding tijdens het denken:

1. Tijdens de afkoelperiode moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover nodig om de aard, kenmerken en werking van het product te bepalen.

2. U bent verantwoordelijk voor het verlagen van de kosten van het product, dat het resultaat is van de manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in paragraaf 1.

Uw uitoefening van herroepingsrechten:

1. Als u gebruik maakt van uw recht om geld op te nemen, moet u ons tijdens de herroepingstermijn informeren via e-mail info@nashonline.nl.

2. U moet ons de goederen niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte bracht van het besluit om de overeenkomst te beëindigen.

3. U retourneert het product in originele staat en verpakking

5. U draagt het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht.

6. U draagt de kosten van het terugzenden van de goederen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht in overeenstemming met artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek van Nederland:

1. Producten die snel verslechteren of een beperkte houdbaarheid hebben;

2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is beschadigd;

Artikel 7 — Levering en verkoop

1. De handelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van goederen

2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer heeft verstrekt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen twee werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet kan worden voltooid of slechts gedeeltelijk kan worden voltooid, ontvangt de consument hiervan uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de bestelling bericht. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen en heeft hij recht op een vergoeding.

4. Na beëindiging conform het vorige lid zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag onmiddellijk restitueren.

5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot aflevering aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 — Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

2. Klachten ingediend bij de ondernemer worden binnen 14 dagen na ontvangst behandeld. Als de klacht een verwachte langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen 14 dagen reageren met een ontvangstbericht en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. De consument moet de ondernemer minimaal vier weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat een geschil, afhankelijk van de procedure voor geschillenbeslechting.

Artikel 9 — Geschillen

1. Het Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer met betrekking tot de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten betreffende producten en diensten die door deze ondernemer zullen worden geleverd of verstrekt, kunnen, behoudens het hierna bepaalde, door zowel de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag (www. sgc. nl).

3. Geschillen worden door de Geschillencommissie alleen in behandeling genomen indien de consument eerst binnen een redelijke termijn een klacht bij de ondernemer heeft ingediend.

4. Indien de klacht niet tot een oplossing leidt, moet het geschil schriftelijk of in een andere vorm aan de Geschillencommissie worden voorgelegd, die door de Commissie moet worden vastgesteld uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument een klacht bij de ondernemer heeft ingediend.

5. Als de consument het geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet de ondernemer een dergelijke keuze maken. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Indien een ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dient de consument binnen vijf weken na het schriftelijke verzoek van de ondernemer schriftelijk aan te geven of hij dit wenst of wenst dat het geschil door de bevoegde instantie in behandeling wordt genomen. het recht. Indien de ondernemer binnen een periode van vijf weken niet weet wat de keuze van de consument is, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

7. Het Geschillencomité wordt bestuurd door de voorwaarden vastgelegd in de bepalingen van de Geschillencommissie. Beslissingen van de geschillencommissie worden genomen door middel van een verplicht advies.

8. De Geschillencommissie neemt het geschil niet in overweging of houdt geen opzegging in als de ondernemer een moratorium heeft ontvangen, als hij failliet ging of zijn commerciële activiteiten feitelijk stopte voordat het geschil door de commissie ter zitting werd besproken en de definitieve beslissing werd genomen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere geschillencommissie is erkend of geassocieerd met de Commissie voor geschillen met consumenten (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), is de Geschillencommissie Thuis primair verantwoordelijk. voorkeurrecht. Voor alle andere geschillen, een andere erkende geschillencommissie in verband met SGC of Kifid.

Artikel 10 Aanvullende of andere bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk of op zodanige wijze worden vastgelegd dat deze op een betaalbare manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager.

Minimum bestelbedrag

1. Het minimale bestelbedrag is 20 euro exclusief verzendkosten.

Privacy en beveiliging

1. Alle online services worden beheerst door het privacybeleid dat u op onze website kunt vinden.

2. Als u een bestelling plaatst op onze site, geeft u een e-mailadres en andere persoonlijke gegevens op. We vragen u om ze vertrouwelijk te behandelen, uw e-mailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken en alleen op uw computer op te slaan.

3. We zullen ons best doen om de website zo vrij mogelijk te maken van virussen, maar kunnen dit helaas niet garanderen. De site bevat links naar sites van derden. We selecteren sites waarnaar zo zorgvuldig mogelijk wordt verwezen. We kunnen echter de inhoud en werking van websites van derden niet garanderen.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, inclusief in ieder geval, maar niet uitsluitend, logo’s, software, teksten, afbeeldingen en geluiden, behoren toe aan NASHONLINE. Dit betekent onder meer dat zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming om te publiceren, reproductie en / of bewerking van informatie op websites is verboden, behalve voor persoonlijk gebruik.

Leeftijdsgrens

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich op onze site registreren en bestellingen plaatsen via de website. Bij aflevering van de bestelling vraagt ​​onze medewerker om identificatie als de bestelling alcoholische producten bevat en zijn er twijfels over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling is verstrekt. Leeftijdsverificatie is van toepassing tot 25 jaar. Geldige ID’s zijn een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Als niet aan de minimumleeftijdsvereisten wordt voldaan, moet onze bezorgspecialist de bestelling helaas ophalen. In dit geval worden annuleringskosten in rekening gebracht voor het bedrag van de bestelling.

Prijzen, aanbiedingen en promoties

1. Voor alle goederen die u betaalt, is de prijs die geldt op het moment van aflevering van uw bestelling en zoals vermeld op de factuur.

2. Sommige van onze verse producten variëren in gewicht. Daarom kan de hoeveelheid vers geleverde goederen enigszins afwijken van de hoeveelheid die u hebt besteld.

3. De aanbiedingen op de website zijn alleen van toepassing op bestellingen die worden geleverd tijdens de periode waarop de aanbieding betrekking heeft. Dit wordt ook aangegeven bij het plaatsen van een bestelling.

4. Voor online bestellingen geldt, tenzij anders vermeld in de promotie-voorwaarden, het volgende voor promotiecodes. U kunt meerdere promotiecodes invoeren. maar alleen de grootste korting op het orderbedrag en de maximale korting op de kosten van services worden berekend met het totale bedrag. Voor twee promocodes met dezelfde korting wordt de kortingscode met de kortste geldige datum gebruikt. Promotiecodes die niet rechtstreeks worden toegepast omdat ze niet de grootste korting zijn, blijven «opgeslagen» in het online profiel van deze gebruiker. De code die nog steeds geldig is voor de volgende bestelling, wordt automatisch toegepast. NASHONLINE behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de promotie te wijzigen en promoties voortijdig te beëindigen.

5. Hoewel deze website met de grootste zorg is gemaakt, is het mogelijk dat productkenmerken (prijs, uiterlijk, lijst van allergenen) niet worden weergegeven of onjuist worden weergegeven. In dit geval de kenmerken die zijn vermeld op de verpakking van het product zelf, of de prijs die wordt vermeld op de factuur die u bij de levering ontvangt, en u kunt geen aflevering eisen op basis van onjuist weergegeven informatie. In het geval van een dergelijke afwijking kunt u aangeven dat u het product niet wilt kopen en dat het product wordt teruggestuurd.

Levering of verzameling van uw bestelling

1. NASHONLINE levert momenteel in een beperkt gebied in Nederland. Controleer uw postcode en kijk of we u producten kunnen leveren. We streven ernaar om te voldoen aan de levertijd, maar helaas kunnen we de levertijd niet garanderen. Daarom kunt u ons niet aansprakelijk houden voor te late levering.

Kosten van levering en service

1. Wanneer u tot 40 euro bestelt, worden er kosten in rekening gebracht voor de bezorging van uw bestelling. Verzendkosten zijn van 4,99 tot 6.99 euro. Verzendkosten worden weergegeven op uw orderbevestiging en factuur.

2. Nederlandse en Europese regelgeving betekent dat we geen plastic tassen meer kunnen aanbieden waarin we uw producten gratis vervoeren. Als pakketten nodig zijn voor uw bestelling, vindt u een vast bedrag van 5 cent op uw factuur onder het kopje Kunststof verpakkingsmateriaal.

Levering van uw bestelling en boetes

1. We vragen u om aanwezig te zijn op de afgesproken levertijd voor het ontvangen van de bestelling.

2. Als u niet op de afgesproken levertijd aanwezig bent, zal de klantenservice u proberen hierover contact op te nemen. Als het mogelijk is om een bestelling later op dezelfde kalenderdag opnieuw te verzenden, wordt een extra kost van vijf euro aangerekend in het geval van levering. Als de bestelling niet kan worden afgeleverd, brengt NASHONLINE een boete in rekening van het bedrag van de bestelwaarde.

3. U kunt uw bestelling gratis annuleren uiterlijk om 18.00 uur op de kalenderdag van de bestelling bij de bestelling vóór 18.00 uur, uiterlijk om 18.00 uur van de volgende kalenderdag wanneer u na 18.00 uur bestelt.

Kijk naar «mijn bestellingen» om te zien of uw bestelling online kan worden geannuleerd.

Als annulering online niet meer mogelijk is, neem dan contact op met info@nashonline.nl support. Misschien kunt u uw bestelling nog steeds annuleren. Aangezien uw bestelling echter al in productie is, kan NASHONLINE u annuleringskosten in rekening brengen. Deze bedragen kunnen het maximale bedrag van uw bestelling zijn.

Teruggave van goederen

1. Als u binnen 14 werkdagen nadat uw bestelling bij u is afgeleverd niet meer over bepaalde producten wilt beschikken, kunt u deze aan ons retourneren. Producten moeten intact zijn en in hun originele staat verkeren. Voor een terugbetaling kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@nashonline.nl waarna we de relevante artikelen in de volgende bezorgperiode zullen verzamelen.

2. Als u geen toekomstige bestelling hebt waarin goederen kunnen worden geretourneerd, stuur ons dan een verzoek per e-mail naar@nashonline.nl. Producten die u wilt retourneren kunt u sturen naar: Westduinweg 124-A, 2583AC, Den Haag. Verzendkosten voor het retourneren van producten zijn voor uw rekening. Het door u betaalde bedrag voor de gespecificeerde producten wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op uw account bijgeschreven.

3. De volgende items kunnen niet worden geretourneerd en uitgesloten van het recht op herroeping: die snel kan verslechteren of verslechteren;

Houdbaarheid

1. We gebruiken de volgende online houdbaarheid van verse producten online, vanaf de dag na levering:

a. Zuivelproducten, verpakte vleesproducten kunnen twee dagen na levering in de koelkast worden bewaard.

b. Andere verse goederen kunnen twee dagen na bezorging in de koelkast worden bewaard.

a. Uitzonderingen zijn salades, gestoomde gerechten en gebak, die een dag kunnen worden bewaard.

Als de houdbaarheid van het product nog steeds afwijkt van de bovenstaande informatie, kunt u dit vinden in de productbeschrijving van het betreffende product.

Als u producten ontvangt die niet aan de bovenstaande garantie voldoen, verzoeken wij u dit aan onze klantenservice te melden via info@nashonline.nl.

ANDEREN

1. Onze producten zijn bedoeld voor eindgebruikers en u hoeft ze niet door te verkopen. Daarom behouden wij ons het recht voor om onze bestellingen niet voor onze eigen redenen af te geven, bijvoorbeeld aan potentiële wederverkopers, en om de maximale hoeveelheid van bepaalde goederen aan de bestelling toe te wijzen.

2. Informatie op deze site wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Als u fouten op de site (s) aantreft, zullen wij u zeer op prijs stellen als u ons dit laat weten via onze klantenservice op info@nashonline.nl. Voor andere vragen en / of klachten kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice via de onderstaande informatie.

Klachten of vragen procedure

1. Als u producten in beschadigde toestand ontvangt of producten ontvangt die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, verzoeken wij u dit binnen twee dagen na de datum van levering aan ons te melden. Om dit te doen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op info@nashonline.nl.